Hướng dẫn cài font, bộ gõ

FZShuti font(7.22 MB)

FZYaoti font(3.09 MB)

LiSu font(8.88 MB)

YouYuan font(6.47 MB)


STCaiYun font(5.41 MB)

STFangSong font(10.8 MB)

STHupo font(3.54 MB)

STKaitifont(12.1 MB)

STLiti(3.92 MB)

STSong(11.1 MB)


STXihei(9.31 MB)

STXingkai(3.83 MB)

STXinwei(3.86 MB)

STZhongsong(11.5 MB)

Download chinese font - font tiếng Trung - font tieng Trung-Download font tieng Hoamore :


Download font ti?ng Trung-Font tieng Trung-Font tieng Hoa-Download Chinese font

HOẶC

FILE CÀI ĐẶT FONT TIẾNG HOA CHO WEBGIẢN THỂ- Unicode-GianThe.exe
PHỒN THỂ- Unicode-PhonThe.exe